Registered Charity in the UK No. 1082929

Organizacja Children’s Hearts Charity powstała w 2000 roku, aby pomagać dzieciom z wrodzonymi wadami serca, w szczególności z krajów, w których dzieci znajdujące się w trudnych warunkach społecznych i finansowych nie mają dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. Wady serca występujące od urodzenia są określane jako wady wrodzone i większość z nich stanowi zagrożenie dla życia. Każde dziecko może urodzić się z wrodzoną wadą serca. Często jedyną szansą na przedłużenie życia takich dzieci jest interwencja chirurgiczna.
Na ratujące życie operacje czekają tysiące dzieci z wrodzonymi wadami serca.
Nasz cel
Zapewnienie każdemu dziecku z wrodzoną wadą serca szansy na przeprowadzenie ratującej życie operacji, której potrzebuje.

Nasze założenia
Zidentyfikowanie chorego dziecka i opracowanie dla niego karty przedstawiającej diagnozę i koszty operacji;
Dostarczenie sprzętu, jednorazowych produktów higienicznych i lekarstw;
Przeszkolenie i zapewnienie opieki wykwalifikowanego personelu medycznego
Przygotowanie informacji dla personelu medycznego i rodziców na temat szczególnych potrzeb dzieci z wrodzonymi wadami serca.
Nasze projekty
Children’s Hearts prowadzi obecnie cztery wzajemnie powiązane ze sobą programy będące częścią strategii mającej na celu realizację założeń organizacji:
A. Program dotyczący sprzętu medycznego
Nawiązanie relacji roboczych z najbardziej zaawansowanymi instytucjami medycznymi.
Zbieranie danych na temat dzieci potrzebujących operacji kardiologicznych.
Określanie priorytetów, tj. kwalifikowanie dzieci do operacji.
Zakup i dostarczanie najlepszego sprzętu i jednorazowych produktów higienicznych po jak najniższych cenach.
Dostarczanie artykułów do centrów medycznych i przekazywanie ich rodzicom wybranych dzieci.
B. Program na rzecz edukacji i szkolenia personelu medycznego
Nawiązywanie współpracy z wiodącymi centrami kardiologicznymi na świecie.
Zapewnianie przeszkolenia lekarzom i pielęgniarkom z zakresu obsługi najbardziej zaawansowanego sprzętu medycznego.
Wspieranie dalszego rozpowszechniania wiedzy zdobytej podczas kursów przez przeszkolony personel po ich powrocie do macierzystych szpitali i klinik.
C. Program na rzecz edukacji pozostałego personelu medycznego oraz rodziców
Dostarczanie informacji na temat opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami serca lekarzom rodzinnym, personelowi medycznemu oddziałów położniczych i rodzicom.
D. Program rehabilitacji pooperacyjnej
Zapewnianie wsparcia dzieciom po operacjach.
Jak mogą Państwo pomóc?
• Datki w formie wpłat gotówkowych, za pośrednictwem czeku, stałego zlecenia płatniczego, polecenia zapłaty, pisemnego zobowiązania finansowego
• Dary dowolnych artykułów nadających się do wykorzystania na loteriach, aukcjach, wyprzedażach garażowych/bagażnikowych
• Uczestniczenie w organizowanych przez Children’s Hearts przyjęciach, wydarzeniach muzycznych lub artystycznych
• Poświęcenie własnego czasu na pomoc organizacji w obowiązkach administracyjnych i zbiórkach funduszy
• Mówienie o organizacji znajomym, współpracownikom, dzieciom w celu poprawy świadomości społecznej
• Sugerowanie nazw firm, które mogą być w stanie przekazać sprzęt medyczny, artykuły higieniczne, lekarstwa na rzecz placówek przeprowadzających operacje dzieci z wrodzonymi wadami serca oraz zapewniającym im opiekę pooperacyjną
• Dołączenie do listy wysyłkowej, aby regularnie otrzymywać wiadomości o pracy organizacji i organizowanych przez nią wydarzeniach
• Mówienie o Children’s Hearts osobom mającym kluczowe znaczenie dla kształtowania opinii oraz wyjaśnianie im, jak mogą nam pomóc
• Dzielenie się z pomysłami na temat możliwości uzyskiwania wsparcia przez Children’s Hearts
Dane bankowe Children’s Hearts:
Jeśli chcą Państwo przekazać datek, prosimy wydrukować „FORMULARZ”, wypełnić poniższy formularz i przesłać go do nas:
Numer rachunku 65064324
Numer rozliczeniowy banku 089299

The Cooperative Bank
Olympic House
6 Olympic Court
Montford Street
Salford M5 2 QP
United Kingdom

Children’s Hearts
85 Brockenhurts Avenue
Worcester Park
Surrey KT4 7RH
United Kingdom

info@childrenshearts.org.uk